Vakken

In het studieprogramma worden de volgende zeven theologische vakgebieden aangeboden:
 1. Oude Testament (ot): inleiding, inhoud, exegese en theologie van het O.T.
 2. Nieuwe Testament (nt): inleiding, inhoud, exegese en theologie van het N.T.
 3. Dogmatiek (do): de leer van de Kerk door de geschiedenis heen
 4. Ethiek (et): over de vragen van christelijk leven en handelen
 5. Kerkgeschiedenis (kg): van de algemene als ook van de vaderlandse kerk
 6. Oecumenica/missiologie (oe) met als onderdelen:
  – kerkgeschiedenis van de laatste honderd jaar
  – zending en evangelisatie
  – wereldgodsdiensten, o.a. de islam
  – geestelijke stromingen.
 7. Praktische theologie (pt) met als onderdelen:
  – educatie (Jeugd- en jongerenwerk)
  – diaconaat
  – liturgiek
  – pastoraat

Aan elk vakgebied wordt per cursusjaar een evenredig aantal lesuren besteed.
De Bijbelvakken en de dogmatiek (hierboven 1, 2 en 3) krijgen daarbij wel een extra accent.