Info vakken Putten

Cursus TVG Putten 2022-2023
Deze cursus richt zich op de vorming en toerusting van gemeenteleden en wil dienstbaar zijn aan de:

  • verdieping van de kennis van de Bijbel en de belijdenis van de kerk van de reformatie
  • verwerking van persoonlijke geloofsvragen
  • bezinning en doordenking van de vele vragen, die op ons afkomen in de tijd waarin wij leven, op dogmatisch en ethisch terrein
  • toerusting voor het vervullen van taken in de gemeente, hetzij als ambtsdrager, medewerker of vrijwilliger.

De cursus wordt gegeven op zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.20 uur om de 14 dagen in wijkgebouw De Arendshof in Putten.
De eerste keer is op D.V. zaterdag 3 september 2022.
In totaal zijn er 22 lesmorgens tot in juni 2023.
De cursusochtend bevat een programma van 3 uur les en een pauze.
De totale cursus duurt drie jaar.

Boekenlijst


Vakken
Er wordt in 7 vakken les gegeven door 7 verschillende docenten:
• Oude Testament door ds. E. van den Noort (Nijkerk)
• Nieuwe Testament door dr. J. van Eck (Lexmond)
• Dogmatiek door ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)
• Ethiek door ds. J.W. van Bart (Harderwijk)
• Kerkgeschiedenis door ds. A. Baas (Bodegraven)
• Praktische vakken: ds. M. van Kooten (Elspeet)
• Missiologie/Oecumenica door dr. J. Kommers (Ermelo)
Ds. W.C. Polinder (Putten) is verantwoordelijk voor overkoepelende taken als cursusleider.
Esther ter Maaten-van den Heuvel (Barneveld) ondersteunt als secretaresse.

Oude Testament
Ds. E. van den Noort heeft het volgende programma:
Jaar 1: de boeken van Mozes (thema’s o.a. profetische geschiedschrijving, het verbond, de betekenis van burgerlijke wetten voor ons nu, de offerdienst) en 1 en 2 Samuel (thema’s o.a. het koningsschap en het heiligdom)
Jaar 2: de poëtische boeken: Psalmen, Job, Spreuken en Prediker
Jaar 3: de profeten Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de ballingschap
‘In ontmoeting met het Oude Testament’ (Bill T. Arnold en Bryan E. Beyer) wordt als leidraad gebruikt. Dit boek wordt niet
meer herdrukt; tweedehands is dit boek regelmatig verkrijgbaar.

Nieuwe Testament
Dit vak omvat voor het eerste jaar een inleiding op de bestudering van het Nieuwe Testament.
Daarin komen zaken aan de orde als ontstaansgeschiedenis van het Nieuwe Testament, de manier waarop het overgeleverd is en de manier waarop de Nieuwtestamentische geschriften in de gemeente hebben gefunctioneerd. Ook de vorm van de Bijbelboeken krijgt aandacht: Hoe schreef men brieven in die tijd? Aan welke eisen moest een redevoering voldoen? Hebben Paulus en de andere ieuwtestamentische schrijvers zich daarbij aangesloten of zijn zij eigen wegen gegaan? We gebruiken daarbij het boek De ontdekking van het Nieuwe Testament en zullen bij de verschillende onderwerpen ook passende Bijbelgedeelten lezen.
In het tweede en derde jaar worden grotere gedeelten uit het Nieuwe Testament gelezen, met name uit Handelingen en de Nieuwtestamentische brieven. Ook aan het boek Openbaring zal aandacht worden besteed. Daarbij zullen we niet alleen proberen de tekst zo goed mogelijk te begrijpen, maar ook op de achtergronden ingaan: Waarom heeft een bepaalde schrijver een boek of brief geschreven? Wat probeerde hij bij zijn lezers te bereiken? Welke middelen gebruikt
hij daarbij?
Als cursusboek gebruiken we De ontdekking van het Nieuwe Testament van Daniël de Waele.
Het boek In ontmoeting met het Nieuwe Testament van W.A. Elwell en R.W. Yarbrough, dat voorheen voor deze cursus gebruikt werd, wordt niet meer herdrukt. Als u het voor een aanvaardbare prijs tweedehands kunt krijgen, kan goede dienst als naslagwerk doen.
Voor het tweede en derde jaar kan het helpen de delen Handelingen en Kolossenzen/Filemon van de commentarenserie CNT erbij te hebben. Noodzakelijk is dat niet. Over de aanschaf daarvan kunt u ook gedurende het cursusjaar nog beslissen.
Als er dieper op tekstgedeelten in wordt gegaan, levert ds. Van Eck zelf papers met toelichtingen aan. Het is goed om voor de lessen verschillende vertalingen naast elkaar te gebruiken, van de (niet herziene) Statenvertaling tot de Nieuwe Bijbelvertaling en wat daar allemaal tussen ligt.

Dogmatiek
Dogmatiek is een vak om je geloof te verdiepen. Dogmatiek gaat daarbij thematisch te werk.
Je leert over God, over Christus, de Geest, over schepping, zonde, verlossing, wederkomst, enz. Je leert hoe je daarmee je eigen geloof onder woorden kunt brengen. Voor jezelf of om aan anderen uit te leggen. Je leert ook welke kant je beter niet op kunt gaan, omdat je daarmee een verkeerd beeld van God krijgt. Je leert welke thema’s er voor de christelijke traditie belangrijk waren. Je ontdekt hoe die thema’s terugkomen in gezangen en geloofsbelijdenissen en hoe je daardoor preken beter kunt begrijpen. De nadruk ligt op je eigen dogmatische ontwikkeling, daarbij in gesprek met de traditie. Te gebruiken literatuur: Spreken over God, dr. A. van de Beek – Hoofdlijnen van de theologie (2020), ook als e-book verkrijgbaar.

Ethiek
Elke dag maken we keuzes. Veel keuzes maken we uit gewoonte, veel keuzes maken we op basis van persoonlijke voorkeuren, veel keuzes zijn dus ook heel persoonlijk.
De Ethiek richt zich op de wezenlijke keuzes; tussen het goede en het kwade. Is hier een objectief antwoord te geven? Centraal daarbij staat de christelijke ethiek op grond van de Bijbel. Maar hoe werkt dat dan? Hoe breng je de Bijbel in de actualiteit? En welke thema’s brengt de Bijbel zelf ons, los van onze vragen. Ethiek is daarmee een heel actueel en vaak ook een heel spannend vak. De uitkomsten van onze vragen staan niet op voorhand vast.
Doelstelling van het vak is ook dat ieder zelf een verantwoorde ethische afweging kan maken. Daarnaast maken we ook kennis met enkele grondlijnen van de filosofie. Een cursusboek hoeft niet aangeschaft te worden.

Kerkgeschiedenis
In drie cursusjaren worden er bij Kerkgeschiedenis belangrijke momenten uit de Geschiedenis van de Kerk onderstreept. Kerkgeschiedenis is méér dan alleen feiten en jaartallen; het gaat om Gods weg in deze wereld met Zijn Gemeente. Het eerste cursusjaar staan getuigenissen uit de Vroege Kerk centraal; het tweede jaar besteden we aandacht aan de Kerk in de Middeleeuwen, de Reformatie en de Nadere Reformatie ; het derde jaar wordt gekenmerkt door Kerkgeschiedenis richting Anno Domini 2022, 2023. Samen verbazen, verwonderen en leren.

Als inspiratiebron gebruikt ds. Baas o.a. Kerkgeschiedenis van drs. K. Exalto, Geschiedenis der Kerk van prof. dr. O.J. de Jong, Vers Christendom onder redactie van dr. J. Hoek en Kerkgeschiedenis voor iedereen van J. van de Kamp en A. Leene; voor het tweede en derde cursusjaar: Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis van prof. dr. Herman J. Selderhuis.
Voor diegene, die zich verder willen verdiepen in de Kerkgeschiedenis raadt ds. Baas het boek De Kerk van alle tijden van dr. L.Praamsma aan.

Oecumenica/Missiologie
In de komende cursusjaren geeft ds. Kommers een overzicht van de geschiedenis van de zending vanuit ‘En zij volgen het lichtend spoor – Kleine geschiedenis van de christelijke zending’; in het eerste en tweede cursusjaar zullen verschillende thema’s worden behandeld uit “Zending zonder franje’; beide boeken zijn vruchten van zijn hand, in samenwerking met zijn
vrouw. In de loop van het tweede en in het derde leerjaar gebruikt ds. Kommers ‘De slag om het hart’ van Herman Paul – over secularisatie van verlangen. Hier komt nog een klein boekje bij, door jaargoep 2 en 3 te gebruiken (informatie hierover tijdens de eerste lesochtend).

Praktische Theologie
Verschillende onderdelen van Praktische theologie, zoals pastoraat, educatie (jeugd- en jongerenwerk), catechese, gemeenteopbouw, diaconaat en liturgiek, worden belicht.
We volgen tijdens het eerste cursusjaar het boekje ‘Een voortreffelijk werk’ met bijdragen van P.v.d. Heuvel, H.C. Narchand, W. Verboom e.a. Met zowel tweede- als derdejaars cursisten zal ds. Van Kooten bepreken welke literatuur wordt aanbevolen.


Algemeen
• Voor ieder jaar apart is er een contactpersoon nodig, tussen de docenten en de cursisten; we vragen hiervoor 1 persoon in elk leerjaar.
• Hij/zij coördineert het huiswerk/thuisstudie en mailt dat door aan de mede-cursisten.
• Het is aan te raden het huiswerk vooraf te bestuderen.
• Bij afwezigheid graag afmelden bij de coördinator van het betreffende cursusjaar.
• Door de coördinator of een andere vrijwilliger van de groep wordt een absentenlijst bij gehouden. Het kan gebeuren, dat een persoon om de een of andere reden niet meer (zo vaak) komt. Dan kan er navraag gedaan worden, in overleg met de cursusleider of secretaresse.
• Vóór de eerste les en tijdens de eerste pauze is er koffie of thee te verkrijgen bij de koffiehoek in het gebouw.

Varia
• Definitieve opgave: eind oktober; dan vindt ook de betaling plaats.
• Het cursusgeld bedraagt € 215,– per jaar, voor echtparen is er een gereduceerd tarief: € 320 –.
• Dit bedrag verwachten we vóór 1 november op rekening van Stichting Cursus TVG (zie lesrooster).
• Om elkaar wat beter te leren kennen, wil de secretaresse een digitale (pas)foto van u ontvangen. Alle (pas)foto’s en namen worden in een document verzameld en aan alle docenten en cursisten verzonden.
• Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft u toestemming de persoonlijke gegevens met de docenten en cursisten van de jaargroep (waarin u deelneemt) te delen. Deze gegevens worden met zorg behandeld en niet aan derden verstrekt.
• In het begin is het goed om naambordjes te gebruiken, om namen sneller te onthouden. Ook voor de docenten gaat het leren van de namen wat beter.
• Het kan voorkomen, dat een docent verhinderd is (door bijv. een begrafenis) en geruild heeft; dit wordt per e-mail doorgegeven. De cursisten kunnen samen een whatsapp-groep aanmaken voor calamiteiten.
• Voor vragen, opmerkingen, etc.: cursusleider ds. W.C. Polinder (wcpolinder@gmail.com) of secretaresse Esther ter
Maaten-van den Heuvel (tvgputten@gmail.com).
• ISBN-nummers, uitgevers en prijzen van de boeken staan in de boekenlijst.
• Tijdens de cursus worden regelmatig titels van boeken aangedragen; de cursist is vrij om deze boeken wel/niet aan te schaffen.
• Als door omstandigheden, vergelijkbaar met de lockdown rondom het Covid-19-virus, geen fysiek les kunnen plaats vinden, zullen we de cursusochtenden via zoom/teams aanbieden. AVG (vanuit het bestuur van de TVG) Door gebruik te maken van de diensten van de Stichting Cursus TVG of zich daarbij aan te melden worden uw persoonsgegevens, zoals naam en voornaam, geboortedatum, adres, telefoon en e-mail gegevens alsmede banknummers tezamen met het aanmeldingsformulier en een (digitale) pasfoto verwerkt in de databestanden van de Stichting en van het secretariaat van de cursuslocatie. De verwerking is om zowel de contacten met u te kunnen onderhouden alsmede om het afwikkelen van de financiën en het verstrekken van de certificaten mogelijk te maken. Van de gegevens wordt intern gebruik gemaakt, door het secretariaat, de docenten en het landelijk bestuur. Verder kunnen de gegevens voor de onderlinge communicatie tussen de cursisten met pasfoto beschikbaar worden gesteld met uitzondering van de gegevens betreffende de bankgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een dergelijk verzoek richten aan het secretariaat van de cursuslocatie.


Afronding van de cursus
De cursus kent geen toetsen of examens. Aan het einde van de cursus wordt een officieel certificaat uitgereikt. Na voltooiing van de 3 cursusjaren TVG kunt u deelnemen aan de Studium Generale, een zogenaamd vierde jaar. Jaarlijks wordt één specifiek thema uitgediept; komend SG-cursusjaar behandelen we het thema: ‘Vrijheid en verdraagzaamheid’.

Gegevens van de cursuslocatie
De Arendshof
Arendstraat 2
3882 JJ Putten
Tel.: 0341-353391