Info vakken Harderwijk

Deze cursus richt zich op de vorming en toerusting van gemeenteleden en wil dienstbaar zijn aan de:

 • verdieping van de kennis van de Bijbel en de belijdenis van de kerk van de reformatie
 • verwerking van persoonlijke geloofsvragen
 • bezinning en doordenking van de vele vragen, die op ons afkomen in de tijd waarin wij leven, op dogmatisch en ethisch terrein
 • toerusting voor het vervullen van taken in de gemeente, hetzij als ambtsdrager, medewerker of vrijwilliger.

De cursus wordt gegeven op zaterdagmorgen van 9.30 tot 12.50 uur om de 14 dagen in de Bethelkerk, De Wittenhagen 28 in Harderwijk.

De cursusochtend bevat een programma van 3 uur les, afgewisseld met twee pauzes. De totale cursus duurt drie jaar.

Boekenlijst
harderwijk boekenlijst 16 17

Vakken

Er wordt in 7 vakken les gegeven door 7 verschillende docenten:

 • Oude Testament door ds. W.C. Polinder (Kamperveen)
 • Nieuwe Testament door ds. J.A. de Koeijer (Ermelo)
 • Dogmatiek door ds. A. Baas  (Amstelveen)
 • Ethiek door ds. M.K. de Wilde (Nijkerk)
 • Kerkgeschiedenis door dr. C. van Sliedregt (Nunspeet)
 • Missiologie/Oecumenica door dr. J. Kommers (Harderwijk)
 • Praktische vakken door ds. G. Herwig (Nunspeet)
 • Ds. C.J. Barth (Langbroek) is cursusleider

Oude Testament

Ds. W.C. Polinder heeft het volgende programma:

Jaar 1: de boeken van Mozes en de profetische geschiedschrijving

Jaar 2: de Psalmen, Job en geschiedenis rond de ballingschap

Jaar 3: de profeten en enkele Bijbels-theologische thema’s

In de komende drie jaren wordt het volgende boek gebruikt: ‘In ontmoeting met het Oude Testament’, Bill T. Arnold en Bryan E. Beyer.

Op de eerste cursusdag gaat er een intekenlijst rond, zodat de cursisten dit gezamenlijk kunnen aanschaffen.

De boeken voor het Oude en het Nieuwe Testament kunnen met korting gecombineerd besteld worden.

Uiteraard kan dit boek ook zelfstandig aangeschaft worden.

Nieuwe Testament

Tijdens de lessen van ds. J.A. de Koeijer:

– worden eventuele vragen en opmerkingen besproken die voortkomen uit de bestudering van een hoofdstuk uit het studieboek

– bestuderen en bespreken we het laatste Bijbelboek met als jaarthema ‘Zoektocht in de Openbaring van Johannes’.

Als voorbereiding op elk lesuur wordt er een gedeelte bestudeerd uit het studieboek ‘In ontmoeting met het Nieuwe Testament’, Walter A. Elwell en Robert W. Yarbrough. 

Dogmatiek

Leerjaar 1: Inleiding ´Nadenken over God, mens en wereld is heilzaam´, de Drie-ene God Die Zich openbaart, over Openbaring (bijzonder en algemeen), over de schepping, over de mens, over de zonde, over Gods voorzienigheid.

Leerjaar 2: de mens als beeld van God, de Heilige Geest die levend maakt, de vernieuwing van de mens, geloven in drievoud en over de Kerk.

Leerjaar 3: lessen over verbond en verkiezing, de sacramenten, voortgang en volharding, wet en evangelie, het gebed en de vernieuwing van de wereld.

Lessen worden geven aan de hand van het boek ´Gegrond Geloof´ (G. van den Brink).

´Handboek Christelijk Geloof´, onder redactie van Alister Mc Grath en Jan Hoek is een aanrader (niet verplicht), evenals ´Christelijke Dogmatiek´, in combinatie met het werkboek van dr. J. Hoek.

In de eerste les is er overleg welke boeken er aangeschaft kunnen worden (waarschijnlijk klassikaal en met korting).

Ethiek

Waar gaat het over bij het vak Ethiek? Een vergelijking met het vak dogmatiek kan helpen. Bij dogmatiek denken we na over de vraag wat we moeten geloven. Bij Ethiek denken we na over de vraag hoe we moeten leven. Daarbij gaat het niet alleen om onze daden zelf, maar ook om onze motieven, de gevolgen van onze daden en ons karakter.

Ook voor de Ethiek is de Bijbel de bron en de norm. Binnen de Bijbel spelen de Tien Geboden een heel belangrijke rol, zeker als het gaat om de vraag hoe wij moeten leven. Ook in onze cursus zullen de Tien Geboden centraal staan. We willen de Tien Geboden echter wel verstaan vanuit de vervulling in de Heere Jezus.

Het cursusboek is: Brian Edwards, ‘De Tien Geboden voor vandaag’; kan bij docent aangeschaft worden bij de eerste les.

Kerkgeschiedenis

Dr. C. van Sliedregt zal aan de hand van personen als levende getuigen het verleden doen herleven met een actuele spits naar nu en morgen.

Waar mogelijk wordt rekening gehouden met suggesties van cursisten.

Het is aan God te danken dat er nog een kerk is….

Na Athanasius en Anselmus zoemen we in op Luther en geven aandacht aan de recente Lutherbiografie van Prof. dr. H.J. Selderhuis, inspirator van Refo500.

Rome en Reformatie…op weg naar 2017 bezinnen we ons op verschillen en overeenkomsten.

Lesmateriaal ontvangt u digitaal; ds. Van Sliedregt levert per mail persoonlijke, uitgebreide informatie over de desbetreffende persoon.

Het boek ‘Kerkgeschiedenis’ van ds. K. Exalto kán als naslagwerk gebruikt worden; aanschaf is niet verplicht.

Oecumenica/Missiologie

Het eerste jaar geeft ds. Kommers een overzicht van de geschiedenis van de zending vanuit verschillende boeken.

Het boekje: Zending: gave, opdracht en voortgang’, J.J. Tigchelaar is niet meer te koop; ds. Kommers zal hier kopieën voor uitreiken (eventueel via via of antiquariaat te koop).

‘Zending zonder franje, over roeping, vreugde en aanvechting in de zending’, J. Kommers en A. Kommers-Visser; dit boek kan besteld worden tijdens de eerste les.

In de daar op volgende jaren ligt het accent meer op de achtergronden, motieven en de praktijk van nu.

Boeken voor jaar 2 en 3: ‘De Bijbelse Missie, Gods opdracht voor Zijn kinderen’, C.J.H. Wright en ‘Vreemdelingen en Priesters’, Christelijke missie in een postchristelijke omgeving, Stefan Paas; graag zelf bestellen.

Praktische Theologie

“De kerk is de plaats waar Christus met zondaren wil samenwonen” (uitspraak dr. J. Koopmans).

Deze rijke zin verwoord waar het in dit vak over gaat, namelijk over de verhouding tussen God en mens, de verhouding tussen God en Zijn gemeente en de verhouding tussen mensen onderling binnen die gemeente, aldus ds. Herwig.

Gemeente-zijn in een tijd van afkalvend kerkelijk leven, van individualisering. We zijn geroepen God te dienen en Hem ‘present te stellen’ in deze wereld. ‘Discipelschap’. Wat is dat? Hoe functioneert dat in de gemeente en in mijn persoonlijk leven?

Praktische theologie onderscheidt de onderdelen pastoraat, liturgie, catechese, gemeenteopbouw en diaconaat. Een breed vak. Wat zegt de Bijbel hierover? Hoe maken we dat passend voor deze tijd?

Jaar 1: We beginnen met een globale verkenning van het vakgebied praktische theologie en maken een inventarisatie welke vragen er leven. Ook denken we na over de identiteit van de christelijke gemeente, de opbouw van de gemeente, de communicatie en wat is een missionaire gemeente?

Jaar 2: Terugblik op de onderwerpen van het eerste jaar.

In dit jaar gaan we met name nadenken over (vormen) van pastoraat en diaconaat en wat het betekent, dat de christelijke gemeente een lerende gemeente is.

Jaar 3: Korte terugblik op wat we geleerd hebben en waar liggen nu onze vragen?

Samen maken we een keuze uit bijzondere vormen van pastoraat.

We gebruiken ‘Geroepen in een nieuwe eeuw’, dr. Jan Hoek en ‘Een voortreffelijk werk’, P. van den Heuvel, H.C. Marchand e.a.

Daarnaast is ‘Liefdevol oog en open oor’, dr. H.C. van der Meulen een aanrader, waar je je hele leven plezier van zult hebben.

Advies: probeer de boeken zelf of in overleg met elkaar zo spoedig mogelijk aan te schaffen.

Regelmatig draagt ds. Herwig titels aan van boeken, die (geheel vrijwillig) aangeschaft kunnen te worden.

Ook werkt hij met stencils over de te behandelen thema’s.

Algemeen

 • Voor ieder jaar apart is er een contactpersoon nodig, tussen de docenten en de cursisten.
 • Hij/zij coördineert het huiswerk/thuisstudie en mailt dat door aan de mede-cursisten.
 • Het is aan te raden het huiswerk vooraf te bestuderen.
 • Bij afwezigheid graag afmelden bij de coördinator van het betreffende cursusjaar.
 • Door de coördinator of een andere vrijwilliger van de groep wordt een absentenlijst bij gehouden. Het kan gebeuren, dat een persoon om de een of andere reden niet meer (zo vaak) komt. Dan kan er navraag gedaan worden, in overleg met de cursusleider.
 • Vóór de eerste les en tijdens de eerste pauze is er tegen betaling koffie of thee te verkrijgen bij de koster.

Varia

 • Definitieve opgave: eind oktober; dan vindt ook de betaling (via machtiging) plaats.
 • Het cursusgeld bedraagt € 175,– per jaar, voor echtparen is er een gereduceerd tarief: € 275,–; hiervoor kunt u in de eerste maanden van de cursus een machtiging tekenen.
 • Om elkaar wat beter te leren kennen, wil de secretaresse een digitale pasfoto van u ontvangen. Alle pasfoto’s worden (voorzien van naam) in een document verzameld en aan alle docenten en cursisten verzonden.
 • In het begin is het goed om naambordjes te gebruiken, om namen sneller te onthouden. Ook voor de docenten gaat het leren van de namen wat beter.
 • Het kan voorkomen, dat een docent verhinderd is (door bijv. een begrafenis) en geruild heeft; dit wordt per e-mail doorgegeven.
 • Voor vragen, opmerkingen, etc.: cursusleider ds. C.J. Barth (cjbarth@kliksafe.nl) of secretaresse Esther ter Maaten-van den Heuvel (tvgharderwijk@gmail.com).
 • ISBN-nummers, uitgevers en prijzen van de boeken staan in een boekenlijst, op te vragen bij de secretaresse.

Afronding van de cursus

De cursus kent geen toetsen of examens.
Aan het einde van de cursus wordt een officieel certificaat uitgereikt.
Voor degenen die er interesse hebben, is er na afloop van de cursus nog een Studium Generale, een zogenaamd vierde jaar.

Gegevens van de cursuslocatie

Bethelkerk
De Wittenhagen 28
3843 GJ Harderwijk
Tel.: 0341 419494