Rooster SG Putten

“Eschatologie”

Oude Testamentds. G. Herwig
We gaan vooral in op de vraag: ‘Hoe lezen we het Oude Testament met het oog op de toekomst?’
De volgende Bijbelgedeelten komen aan de orde: Job 19:25–27, Psalm 2, Psalm 16, Psalm 73
(slotgedeelte), Psalm 96 en 98, Jesaja 2:1- 5, Jesaja 25:6–12, Jesaja 65 en 66, Daniël 12, Joël 3:16-21.
Voor deze ochtend kan men zich inlezen met bijvoorbeeld:
· Beknopte Gereformeerde Dogmatiek, J. van Genderen en W.H. Velema: blz. 738 – 740, 747 – 750,
759, 762 e.v. , 779 e.v.
· Institutie, J. Calvijn, vertaald door dr. C.A. de Niet, deel II: blz. 191 e.v. over de laatste opstanding (is
breder dan alleen Oude Testament)
· de verwijsteksten bij de betreffende zondagen uit de Heidelbergse Catechismus, m.n. vraag en
antwoord 49, 52, 57 en 58


Nieuwe Testamentdr. J. van Eck
In het Nieuwe Testament is Christus niet alleen de Aanwezige, maar ook de Komende.
Dat roept allerlei vragen op: Wanneer komt Hij? Verwachtte men Hem snel na de hemelvaart terug
of hield men van het begin af met een langere tijd tussen hemelvaart en wederkomst rekening? En
op welke manier zal dat komen plaatsvinden? Hoort het ‘komen’ van Christus door middel van de
prediking van het evangelie in de wereld daar en is de verschijning van Christus in zijn heerlijkheid
enkel het slotakkoord van dat komen?
Een andere vraag is: Wat is de plaats van Israël in deze tussentijd en zullen er met dat volk nog
bijzondere dingen gaan gebeuren? Zal er voorafgaande aan de wederkomst een definitieve strijd
tussen goed en kwaad plaatsvinden of komt ze geheel onverwachts, als niemand erop rekent? En
waarom verwachten we niet alleen een nieuwe hemel maar ook een nieuwe aarde? Wat is de plaats
van het stoffelijke in de uiteindelijke, nieuwe werkelijkheid?
In de les wil ik, na een algemene inleiding, een aantal teksten gaan lezen waarin deze vragen aan de
orde komen.
Tekstgedeelten die men als voorbereiding kan lezen zijn: Matth. 24 en 25, Rom. 9 – 11; 1 Kor. 15,
2 Thess. 2 en de slothoofdstukken van Openbaring.

Dogmatiekds. J.W. van Bart
Thema: ‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’.
De ontwikkeling van de visie op de herschepping in de dogmatiek; wat doen de
voortschrijdende eeuwen met ons eschatologisch denken?

Kerkgeschiedenisds. A. Baas
Thema: ´Leven van de hoop`
Inzake de christelijke toekomstverwachting wandelen we deze morgen door de
kerkgeschiedenis heen.
In het eerste uur ontmoeten we Irenaeus (2e eeuw) en Augustinus (4e /5e eeuw).
In het tweede uur ontmoeten we Luther en Calvijn (16e eeuw) en misschien Wilhelmus à
Brakel (17e eeuw).
In het derde uur trekken we de lijnen door naar de 20e/21e eeuw.

Missiologie en Oecumene dr. J. Kommers
Thema: ‘Tot lof van Zijn heerlijkheid’.
Het eschatologisch uitzicht op de volheid van God.

Praktische Theologieonbekend

Ethiekds. J.W. van Bart
Thema: ‘Ethiek is tijdloos!?’.
Zorgt het denken over ‘het einde der tijden’ voor andere ethische keuzes?

Afsluitende bijeenkomst
Thema: ‘Het kwaad in de eindtijd’.

Deelname: na afronding en certificering van 3 jaar cursus TVG kunt u deelnemen aan 8
zaterdagochtenden Studium Generale, waar één overkoepelend thema vanuit de 7
verschillende vakgebieden wordt belicht met de Bijbel als uitgangspunt

Nieuwe locatie: De Arendshof, Arendstraat 2, 3882 JJ Putten

Data: zaterdag 11 september (OT), 30 oktober (NT), 13 (DO) en 27 (KG) november 2021,
22 januari (OE), 5 februari (PT), 5 maart (ET) en 16 april 2022 (slotbijeenkomst)

Tijd: 9.00 tot 12.00 uur

Kosten: € 115,– per cursist voor het hele jaar en € 175,– voor een echtpaar, voor aanvang
van het cursusjaar te betalen op NL69 RABO 0121 3478 50 van Stichting Cursus TVG o.v.v.
naam, woonplaats én SG Putten

Alternatief: als door omstandigheden, vergelijkbaar met de lockdown rondom het Covid-19-
virus, geen fysieke lessen kunnen plaats vinden, zullen de cursusochtenden via zoom/teams
worden aangeboden

Aanmelding: mét recente, digitale (pas)foto via onze secretaresse Esther ter Maaten
per mail: tvgputten@gmail.com (nieuw mailadres)
per post: Deijliuslaan 35, 3772 NS Barneveld
telefonisch: 0342-842337 of whatsapp: 06-20076587