Rooster SG Houten 2017 – 2018

U hebt de drie-jarige cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) gevolgd en vindt het wellicht zinvol hierop een vervolg te kunnen hebben. Daartoe is het Studium Generale in het leven geroepen en wordt u uitgenodigd hieraan deel te nemen. Op een achttal zaterdagmorgens wordt één thema aan de orde gesteld wat vanuit de verschillende vakgebieden belicht wordt.

Voor het cursusjaar 2017- 2018 is het thema:

“KRUIS EN HALVE MAAN”

“Hoe dienen we ons als christenen te verhouden tot de islam?

Voor het komende seizoen is het volgende programma opgesteld:

Datum docent:/ vak onderwerp:

9 sept. 2017 ds. J. Blom (Nieuwe Testament)  Tussen Jezus en Isa staat het kruis

21 okt.  2017 dr. M.A. v.d. Berg (Oude Testament Izak en Ismaël op de begrafenis van Abraham (Genesis 25:1-18): is er sprake van een abrahamitische oecumene? 

4 nov. 2017 ds. J.E. de Groot (Oecumenica) Zending/evangelisatie onder moslims

2 dec.  2017 ds. P. Vernooij (Ethiek) Wat hebben christenen en moslims gemeenschappelijk t.a.v. de ethiek?

13 jan.  2018 ds H.J. Lam Hoe was in het verleden de verhouding Kerkgeschiedenis tussen christendom en islam?

10 feb.  2018 ds. J. Westland (Dogmatiek) Godsbeelden in Christendom en islam

10 mrt.  2018 ds. W.C. Meeuse (Praktische Theologie) Prediking, pastoraat en onderwijs in de  islam

14 apr. 2018 dr. P. Veerman Bidden leren (vervolg)

De cursusmorgens worden gehouden in een zaal van de Hervormde Sionkerk in Houten (Eikenhout 221, 3991 PN Houten, tel:030-6343707). Tijd: van 9.30 – 12.30 uur. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij aan alle studiemorgens deelnemen.

De kosten van de cursus zijn € 95 per cursist en voor een echtpaar € 150.

Betaling (uiterlijk 1 november)  op bankrekening NL69 RABO 0121 3478 50
t.n.v.:   STG CURSUS TVG onder vermelding van: naam, adres, Studium Generale Houten

We hopen met u op gezegende cursusmorgens.

Met vriendelijke groeten.

ds. W.C. Meeuse

—————————————————————————————————————–

AANMELDING VOOR STUDIUM GENERALE TVG 2017 – 2018

Naam: ………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………..

Postcode: …………..…….

Woonplaats: ………………………………………………………………………

Telefoon : …………..…….

Email: ………………………………………

Plaats en jaar van afronding van de cursus TVG: ……………………………….

—————————————————————————————————————–

Bovenstaande strook opsturen vóór 12 augustus aan onderstaand adres of aanmelden per e-mail: w.c.meeuse@kpnmail.nl

ds. W.C. Meeuse

Lijsterweg 25a

3362 BB Sliedrecht

0184 634656