Rooster SG Harderwijk

STUDIUM GENERALE 2018/2019

CURSUS THEOLOGISCHE VORMING VAN GEMEENTELEDEN

Voor oud-cursisten van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden is er ook in het cursusjaar 2018-2019 de mogelijkheid de Studium Generale (SG) te volgen. Gedurende acht zaterdagmorgens wordt een thema belicht vanuit een vakgebied. Elke docent  neemt een hele morgen voor zijn rekening, waarop hij een afgerond onderwerp aan de orde stelt, daarbij gebruik makend van verschillende werkvormen.

Het thema voor het komende cursusjaar is: De Prediking

Het programma ziet er als volgt uit:

Zaterdag 8 september 2018 – Oude Testament

Ds. W.C. Polinder – Christus lezen/prediken vanuit het Oude Testament

Vragen die aan de orde komen: Waarom preken vanuit het Oude Testament? Waarom Christus preken vanuit het Oude Testament? Hoe zie je daarbij de relatie tussen het Oude en Nieuwe Testament? Op wat voor manieren kun/mag je Christus lezen/preken vanuit het Oude Testament (denk aan het schema belofte-vervulling, allegorese, typologie, analogie e.d.). Daarbij gaan we zelf ook concreet aan het werk met gedeelten uit het Oude Testament: Hoe zou je vanuit dit bijbelgedeelte lijnen kunnen trekken naar Christus?

Zaterdag 6 oktober 2018 – Nieuwe Testament

Ds. A. Baas – Woordverkondiging in Handelingen

Hierbij zal o.a. ingegaan worden op het nieuwste boek van Wim Dekker ‘Verbonden en vervreemd’

Zaterdag 3 november 2018 – Dogmatiek

Ds. M.K. de Wilde – Prediking en belijdenis: harnas of leidraad?

Zaterdag 1 december – Kerkgeschiedenis

Dr. C. van Sliedregt -En tòch preken

Zaterdag 12 januari 2019Missiologie

Dr. J. Kommers – Het motief van de zending in de prediking van Paulus

Zaterdag 9 februari 2019 – Praktische Theologie

Ds. G. Herwig – De preek: Losse activiteit op zondag of allesomvattend?

Als onderdelen van het vak Praktische Theologie onderscheiden we steeds het pastoraat, de catechetiek, de liturgiek, gemeenteopbouw en het diaconaat. Is er een regelmatige verbinding tussen de zondagse preek en de genoemde onderdelen – is er dus sprake van integratie – of is er (waarom dan?) geen samenhang?! We onderzoeken de mechanismen die mee- of tegenwerken als het gaat om die integratie en kijken naar de effecten (de vruchten) die een goede samenhang kan hebben voor het leven van de gemeente. Wat gebeurt er als onze jongeren ’s zondags merken, dat de preekstof aansluit op waar ze tijdens catechisatie mee bezigzijn? Of nog simpeler: Is het vruchtbaar voor gemeenteleden, dat ze bijtijds weten welke Schriftgedeelten in de zondagse diensten worden gelezen en waarover het in de preek gaat? Hoe kunnen we inzetten op meer ‘eenheid’ in de kerkdienst voor wat betreft de vaste onderdelen van iedere dienst? En hoe kan de preek bijdragen aan meer diaconaal besef?
Kortom: Niet de vraag op zaterdagavond “wie preekt er?” is vruchtbaar, maar wat heeft God ons op alle terreinen van het leven en in iedere levensfase te zeggen? 

Zaterdag 9 maart 2019 – Ethiek

Ds. J.W. van Bart –  “Gij zult niet…”

Is er plaats voor de ethiek in de verkondiging? En hoe dan?

Zaterdag 6 april 2019 – Evaluatie en afsluiting

Gastspreker – Ruimte om te horen

Preken en de psyche van de luisteraars

In de protestantse kerken in Nederland staat de preek centraal. Maar wat gebeurt er eigenlijk tussen preek en luisteraar? Krijgt de preek betekenis voor hoorders, en zo ja, hoe dan? Welke rol speelt de psyche van de hoorders in het proces van betekenis geven en vinden?

 

Inschrijving

Zij, die de drie-jarige cursus hebben afgerond en het certificaat hebben verkregen worden tot het Studium Generale toegelaten. De derdejaars-cursisten van het studiejaar 2017/2018 en de deelnemers van het Studium Generale van het afgelopen jaar ontvangen deze uitnodiging en hebben in principe voorrang bij de plaatsing. Bij voldoende ruimte zijn ook andere oud-cursisten van harte welkom.

De cursusmorgens zijn van 9.00 tot 12.00 uur. Per vakonderdeel wordt zo nodig voorbereidende leesstof verstrekt. Er wordt van de deelnemers verwacht, dat ze aan alle studiemorgens deelnemen. De vervolgcursus wordt gegeven in de Bethelkerk te Harderwijk (De Wittenhagen 28).

De kosten zijn € 115,00 per jaar. Echtparen betalen  € 175,00. Te betalen op girorekening 1213.47.850 t.n.v. Stichting cursus TVG te Putten onder vermelding van 1) naam 2) adres 3) Studium Generale te Harderwijk. Aanmelding kan door een e-mail te versturen voor uiterlijk 1 september 2018 naar de secretaresse Esther ter Maaten (tvgharderwijk@gmail.com).

Ds. W.C. Polinder
Cursusleider TVG Harderwijk
Van Weesstraat 21
3882 VE Putten