Rooster SG Gouda 2021-2022

Ook in het cursusjaar 2021/2022 zal er naast de lessen, die in het kader van de driejarige Cursus Theologische Vorming van Gemeenteleden worden gegeven, de gelegenheid worden geboden aan oud-cursisten die graag een vervolg willen hebben van de reguliere cursus. Wij hebben dat ‘Studium Generale’ genoemd en verstaan daaronder een achttal lesmorgens, waarbij elke zaterdagmorgen aan één van de vakonderdelen van de cursus zal zijn gewijd. Elke docent neemt een hele morgen voor zijn rekening, waarop hij een afgerond onderwerp aan de orde stelt. De werkvorm zal niet alleen bestaan uit doceren, maar ook enige vorm van communicatie omvatten. Het thema van het komende cursusjaar is het derde in de serie over ‘Woord en Sacramenten’ Het programma daarvoor, dat aanvankelijk gepland was voor het cursusjaar 2020/2021, maar dat vanwege de pandemiebeperkingen niet door kon gaan, wordt D.V. nu alsnog uitgevoerd.

Het Heilig Avondmaal

De derdejaars-cursisten van het studiejaar 2020/2021 en de deelnemers van het Studium Generale van het afgelopen cursusjaar ontvangen deze uitnodiging en hebben in principe voorrang bij de plaatsing, maar bij voldoende ruimte zijn ook andere oud-cursisten van harte welkom. Voor het komende seizoen is het programma als volgt: 

Zaterdag 25 september 2021 – Praktische Theologie

– ds. J. J. Verhaar – Wat is in vredesnaam Censura Morum?

Tijdens deze studiemorgen willen we ons bezig houden met de vragen die er in de gemeente leven ten aanzien van het functioneren van de tucht rond het Heilig Avondmaal. Daarbij denken bijv. aan ‘stille tucht’, de zelftucht en de bewakende functie van de kerkenraad rond de tafel des Heeren.

Zaterdag 23 oktober 2021Kerkgeschiedenis  

-ds. H. Liefting – De ontwikkeling in de maaltijd des Heeren,  totdat Hij komt

We richten ons allereerst op de vroege kerk. De gang van doop naar avondmaal en de plaats waar het gevierd werd. Ook op wat belangrijke bronnen en kerkvaders ons te zeggen hebben.

Vervolgens richten we ons op de middeleeuws kerk; de ontwikkeling naar de transsubstantiatieleer, het offerkarakter van de eucharistie en de ontwikkelingen in de liturgie.

Tenslotte leggen we ons oor te luisteren bij de reformatoren en enkele nadere reformatoren en Kohlbrugge, om af te sluiten met de ontwikkelingen in de laatste decennia. 

Zaterdag 20 november 2021 – Dogmatiek

  ds. J. Westland – Belijden en beleven rond het Heilig Avondmaal

Op deze studiemorgen willen we nagaan of en hoe verschillende visies op de sacramenten de beleving daarvan beïnvloeden.

Het gereformeerde perspectief zal daarbij richtinggevend zijn. Goede leesstof daarbij zijn de preken van ds.G. Boer over de catechismuszondagen, die de sacramenten behandelen.

Ze zijn te vinden in: ds.G. Boer, Gegronde Troost, uit de Banier, ISBN 97890 8718 0591.

Zaterdag15 januari 2022 – Oecumenica

– ds. M. K. de Wilde – Heilig Avondmaal en de Wereldkerk.

De laatste honderd jaar is de culturele, etnische en theologische diversiteit van het christendom alleen maar groter geworden. Hoe denken de verschillende soorten christenen over het avondmaal? Hoe moeten we met die diversiteit omgaan? 

Zaterdag 12 februari 2022 – Nieuwe Testament 

  ds. A. Baas – De Maaltijd van de komende Heere.

Deze morgen willen we 

  1. luisteren naar de instellingswoorden 
  2. ontdekken dat deze maaltijd als maaltijd van gemeenschap met Christus en met elkaar is gegeven. 
  3. terdege beseffen dat de viering van deze maaltijd drie aspecten kent: Gedenken, Verkondigen en Verwachten

Zaterdag 12 maart 2022 – Ethiek

– ds. C.G, Bergshoeff – De goede gezindheid.

Over het gewetensonderzoek rond het Avondmaal. 

In het klassieke formulier lezen we de woorden dat we geroepen zijn ons geweten te onderzoeken.

Wat bedoelen we met ons geweten? En hoe onderzoek je dat? En wat betekent dat in de praktijk van het leven?

Zaterdag 16 april 2022 Oude Testament

– dr. M. A. van den Berg – De Maaltijd des Heeren in het licht van het Oude Verbond

Tijdens deze studiemorgen willen we o.a. aandacht geven aan de volgende Oudtestamentische aspecten:

– ‘Wij mogen met de HEERE aan tafel’. De betekenis van de maaltijden in de liturgie van het Heiligdom

– Wat is het gemeenschappelijke en het verschil tussen Pascha als viering van bevrijding, en het Heilig Avondmaal dat Jezus Zelf aansluitend aan de paasmaaltijd heeft ingesteld? 

– Wat zegt het Oude Testament over de eschatologische verwachting van de Maaltijd des HEEREN? Zie bijv. Jesaja 25:6-12.

Zaterdag 7mei 2022 – Afsluiting

– Gastdocent: nog nader af te spreken 

Zij, die de driejarige cursus hebben afgerond en het certificaat hebben verkregen worden tot het Studium Generale toegelaten. De cursusmorgens zijn zoals gebruikelijk van 9.30 tot 12.30 uur en worden ingedeeld naar de keuze van de docent. Per vakonderdeel wordt zo nodig voorbereidende leesstof verstrekt. Er wordt van de deelnemers verwacht, dat ze in principe aan alle studiemorgens deelnemen. De vervolgcursus Gouda wordt gehouden in het gebouw van Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2, 2803 PD te Gouda. De kosten zijn € 115,00 per jaar. Echtparen betalen  € 175,00. 

Te betalen op girorekening NL69RABO 01213.47.850 t.n.v. Stichting cursus TVG te Schoonhoven  onder vermelding van 1) naam 2) adres 3) Studium Generale te Gouda. Aanmelding uiterlijk 18 september a.s. door een email te verzenden naar de secretaresse Ineke Brugmans –Prins, cursustvggouda@hotmail.com .

Dr. M. A. van den Berg,  Cursusleider TVG Gouda