Rooster SG Gouda 2022-2023

Ook in het cursusjaar 2022/2023 zal er naast de lessen, die in het kader van de driejarige Cursus Theologische Vorming van Gemeenteleden worden gegeven, de gelegenheid worden geboden aan oud-cursisten die graag een vervolg willen hebben van de reguliere cursus. Wij hebben dat ‘Studium Generale’ genoemd en verstaan daaronder een achttal lesmorgens, waarbij elke zaterdagmorgen aan één van de vakonderdelen van de cursus zal zijn gewijd. Elke docent neemt een hele morgen voor zijn rekening, waarop hij een afgerond onderwerp aan de orde stelt. De werkvorm zal niet alleen bestaan uit doceren, maar kan ook enige vorm van communicatie bevatten. Het thema van het komende cursusjaar is mede ingegeven door de ontwikkelingen in onze ‘democratische’ samenleving. We zoeken naar de wijze waarop vanuit Gods Woord in kerk en samenleving en in het persoonlijke leven heilzaam richting kan worden gegeven ten aanzien van:

Vrijheid en verdraagzaamheid

De derdejaars-cursisten van het studiejaar 2021/2022 en de deelnemers van het Studium Generale van het afgelopen cursusjaar ontvangen deze uitnodiging en hebben in principe voorrang bij de inschrijving, maar ook oud-cursisten van eerdere jaren, die deze uitnodiging niet ontvangen hebben, zijn van harte welkom om deel te nemen. Voor het komende seizoen is het programma als volgt: 

Zaterdag 24 september 2022 – Oude Testament

– dr. M. A. van den Berg – Blijf bij uw Bevrijder! Hoe zijn de Tien Geboden in het leven van Gods Verbondsvolk richtinggevend voor de bezinning op dit thema?  In hoeverre staat onze van God gegeven vrijheid,  de ‘vreze des HEEREN’ , tolerantie in de weg? Is leven in gehoorzaamheid aan de God van Israël niet per definitie intolerant zijn ten aanzien van anders denkenden? Met andere woorden: hebben moderne vrijheidsdenkers die het Oude Testament een onverdraagzaam boek vinden ergens toch niet gelijk? Spannende vragen, waarop we vanuit het Oude Testament een antwoord zoeken.

Zaterdag 29 oktober 2022 – Nieuwe Testament  

-ds. A. Baas – Vrijheid en Verdraagzaamheid

Vrijheid behoort tot de grondrechten van een moderne democratische samenleving. Toch blijkt dit woord in onze veelkleurige multiculturele en multireligieuze samenleving heel verschillend te worden ingevuld. Voor velen in onze samenleving houdt vrijheid in: kunnen doen en laten waar je zin in hebt. De vraag daarbij is of mijn vrijheid niet die van een ander beperkt.

Op deze morgen zullen we rondom een open Bijbel een luisteroefening doen. We komen het woord ´vrij` tegen als tegenstelling met ´slaaf`. Maar ´vrijheid` komen we ook tegen in de overdrachtelijke zin van het woord: De vrijheid in Christus! Zo komen we van ´de vrijheid in Christus` via ´de vrijheid van een christen` ook bij het tweede thema van deze morgen: verdraagzaamheid. Hoe zit het met meningsverschillen? We willen Romeinen 14 met elkaar lezend bestuderen. Ik verzeker jullie dat het een spannende morgen zal zijn.

We sluiten af met ´Bevrijding in de toekomst`. 

Romeinen 8, 18-30  (20.21)

20. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,

21. in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

We hopen op een goede ontmoeting met u allen

Zaterdag 19 november 2022 – Dogmatiek

  ds. J. Westland – Dogmatiek- VRIJ LEVEN EN VRIJ LATEN?

Wij willen in deze studieochtend nagaan, wat de dogmatische vooronderstellingen zijn van vrijheid en in hoeverre die ruimte kunnen geven aan het respecteren van andersdenkenden.

We oriënteren ons daarbij aan dr A. Kuiper met zijn gemene gratieleer, maar ook aan Hervormde theologen als dr. J. H. Gunning, dr. O. Noordmans en dr. A.A. van Ruler

Ter voorbereiding kan gelezen worden het boek van dr.B.J. Spruyt:  ‘Voor religie en vrijheid’, verschenen bij RDMedia.

Zaterdag  28 januari 2023 – Kerkgeschiedenis

– ds. H. Liefting – Vrijheid en verdraagzaamheid in de Goudse godsdienstpolitiek.

We staan stil bij de rol van Erasmus, Dirck Volkertsz Coornhert en ds. Herman Herbers in de Goudse godsdienstpolitiek. Ook de tegenstand ertegen en de doorwerking ervan komen aan de orde. Bovendien gaan we in op de beruchte ‘Goudse Catechismus’. 

Al met al een stukje lokale vaderlandse geschiedenis dat een helder licht werpt op het thema.

Zaterdag 4 maart Praktische Theologie

– ds. J. VerhaarWe denken  in de morgen van de “praktische theologie” na over het thema in drie onderdelen:

1. De vrijheid van een christenmens Maarten Luther mag het spits afbijten. Hij heeft nota bene aan het allereerste begin van de Reformatie er al over nagedacht en geschreven. Zie zijn boek: “De vrijheid van een christen”.

2. De vrijheid van een kerkmens Wat betekent de christelijke vrijheid voor het leven binnen de kerk? In het beoordelen van allerlei liturgische, pastorale en organisatorische problemen.

3. Vrijheid in het pastoraat Hoe is de verhouding tussen “vrij zijn” en “geherderd” worden?

Zaterdag 25 maart 2023 – Ethiek

– ds. C.G, Bergshoeff – Mag alles wat kan?

Zaterdag 22 april 2023 – Oecumenica 

  ds. B.J. van Assen – (nieuwe docent Oecumenica) – Vrijheid en verdraagzaamheid in het missionaire geloofsgesprek

Welke boodschap geven wij door? Hoeveel ruimte is hiervoor? Botsen vrijheid en verdraagzaamheid daarbij niet met elkaar? We bezien de ontwikkelingen in de samenleving maar zoomen vervolgens in op het persoonlijk geloofsgesprek. Welke culturele wind waait er en wat betekent dit voor de manier waarop wij met mensen over het geloof spreken?

Zaterdag 27 mei 2023 – Afsluiting met gastdocent (nog niet bekend wie dat zal zijn)

Zij, die de drie jarige cursus hebben afgerond en het certificaat hebben verkregen worden tot het Studium Generale toegelaten. De cursusmorgens zijn zoals gebruikelijk van 9.30 tot 12.30 uur en worden ingedeeld naar de keuze van de docent. Per vakonderdeel wordt zo nodig voorbereidende leesstof verstrekt. Er wordt van de deelnemers verwacht, dat ze in principe aan alle studiemorgens deelnemen. De vervolgcursus Gouda wordt gehouden in het gebouw van Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2, 2803 PD te Gouda. De kosten zijn € 115,00 per jaar. Echtparen betalen  € 175,00. Te betalen op girorekening NL69RABO 01213.47.850 t.n.v. Stichting cursus TVG te Schoonhoven  onder vermelding van 1) naam 2) adres 3) Studium Generale te Gouda. Aanmelding dient schriftelijk te geschieden uiterlijk 17 september a.s. door een email te verzenden naar de secretaresse Ineke Brugmans –Prins, bij voorkeur via email aan cursustvggouda@hotmail.com .