Rooster SG Gouda 2019-2020

CURSUS THEOLOGISCHE VORMING VAN GEMEENTELEDEN

Ook in het cursusjaar 2019/2020 zal er naast de lessen, die in het kader van de driejarige Cursus Theologische Vorming van Gemeenteleden worden gegeven, de gelegenheid worden geboden aan oud-cursisten die graag een vervolg willen hebben van de reguliere cursus. Wij hebben dat ‘Studium Generale’ genoemd, en verstaan daaronder een achttal lesmorgens, waarbij elke zaterdagmorgen aan één van de vakonderdelen van de cursus zal zijn gewijd. Elke docent neemt een hele morgen voor zijn rekening, waarop hij een afgerond onderwerp aan de orde stelt. De werkvorm zal niet alleen bestaan uit doceren, maar ook enige vorm van communicatie omvatten. Het thema van het komende cursusjaar is het tweede in de serie over ‘Woord en Sacramenten’ 

De Doop

De derdejaars-cursisten van het studiejaar 2018/2019 en de deelnemers van het Studium Generale van het afgelopen cursusjaar ontvangen deze uitnodiging en hebben in principe voorrang bij de plaatsing, maar bij voldoende ruimte zijn ook andere oud-cursisten van harte welkom. Voor het komende seizoen is het programma als volgt:

Zaterdag 28 september 2019 – Oude Testament 

– dr. M. A. van den Berg – Hoe heeft het Gereformeerde Doopformulier de Doop in verband gebracht met het getuigenis van het Oude Testament?

Bekend is de zinsnede van het doopformulier:  ‘aangezien de Doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is’. Dit is eeuwenlang kritiekloos gelezen, maar wordt onder ons tegenwoordig niet zondermeer door iedereen overgenomen. Wordt deze relatie van doop en besnijdenis terecht gelegd?

Een andere vraag is wat de functie is van de bekende verwijzingen naar de Doortocht door de Rode Zee en de Zondvloed in de dagen van Noach. Wat zeggen deze voorbeelden voor de betekenis van de Christelijke Doop?

Zaterdag 26 oktober 2019 – Nieuwe Testament

– ds. A. Baas – De Heilige Doop in het Nieuwe Testament

1) voorafbeelding 2) inhoud 3) dopen in de naam van.., 4) doop met water en met de Heilige Geest, 5) met Christus in Zijn dood begraven worden en met Hem opstaan tot een nieuw leven door de doop 6) volwassendoop en kinderdoop 7) doop en geweten

Zaterdag 23 november 2019 – Dogmatiek

  drs. J. Westland – Weten en beleven bij Doop en Avondmaal.

Op deze studie morgen willen we nagaan of en hoe verschillende visies op de sacramenten de beleving daarvan beïnvloeden.

Het gereformeerde perspectief zal daarbij richtinggevend zijn. Goede leesstof daarbij zijn de preken van ds.G. Boer over de catechismuszondagen, die de sacramenten behandelen.

Ze zijn te vinden in het pas verschenen boek: ds.G. Boer, Gegronde Troost, uit de Banier, ISBN 97890 8718 0591.

Zaterdag18 januari 2020 – Praktische Theologie

– ds. J. Verhaar – De bediening van de Heilige Doop in de praktijk van het leven der gemeente. 

Zaterdag 15 februari 2020 – Kerkgeschiedenis

  drs. H. Liefting – Ontwikkelingen rond de H. Doop

In de hedendaagse kerken en stromingen geeft de doop nog steeds aanleiding tot verhitte discussies, waarbij vaak wordt teruggegrepen op de dooppraktijk in vroeger tijden. Heeft men een punt? We willen graag stilstaan bij enkele sprekende voorbeelden uit de geschiedenis van de kerk.

*1. Hoe kregen de Bijbelse voorbeelden en beschrijvingen vorm en inhoud in de vroege kerk?

      Welke ontwikkeling valt op en wat kunnen we daar van leren?

*2. Vanuit de vroege kerk letten we vooral op de dooppraktijk van Cyrillus van Jeruzalem.

*3. De doop bij Maarten Luther [als de tijd het toelaat]

*4. De doopvisie en -praktijk van Menno Simons en zijn relatie tot de reformatoren.

Zaterdag 21 maart 2020 – Oecumenica

– drs. C. Blenk – Wanneer dopen?  Wat is in de zendingssituatie het goede moment om de Heilige Doop te bedienen?  Kan het soms te vroeg zijn, of ook te laat?

Zaterdag 18 april 2020 – Ethiek

– ds. G.C. Bergshoeff – Geroepen tot gehoorzaamheid

In het morele onderwijs van de apostelen wordt steeds terugverwezen naar de doop. Daarmee wordt immers een regime-wissel uitgetekend. 

De doop leidt tot een nieuwe gehoorzaamheid. Een gehoorzaamheid aan de Bevrijder. 

Zaterdag 16mei 2020 – Afsluiting

– Gastdocent: prof. dr. A. van de Beek  ‘Wij belijden één doop tot vergeving der zonden’

Zij, die de drie-jarige cursus hebben afgerond en het certificaat hebben verkregen worden tot het Studium Generale toegelaten. De cursusmorgens zijn zoals gebruikelijk van 9.30 tot 12.30 uur en worden ingedeeld naar de keuze van de docent. Per vakonderdeel wordt zo nodig voorbereidende leesstof verstrekt. Er wordt van de deelnemers verwacht, dat ze aan alle studiemorgens deelnemen. De vervolgcursus Gouda wordt gehouden in het gebouw van Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2, 2803 PD te Gouda. De kosten zijn € 115,00 per jaar. Echtparen betalen  € 175,00. Te betalen op bankrekeningnummer NL69RABO 0121347850 t.n.v. Stichting cursus TVG te Putten  onder vermelding van 1) naam 2) adres 3) studium generale te Gouda. Aanmelding dienst schriftelijk te geschieden uiterlijk 21 september a.s. door het onderstaande aanmeldingsstrookje te versturen of een email te verzenden naar de secretaresse Ineke Brugmans –Prins, bij voorkeur via email aan cursustvggouda@hotmail.com .

Dr. M. A. van den Berg,  Cursusleider TVG Gouda

Naam: ………………………………..  Postcode          

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoonnr.: . . . . . . . . . . . . . . .

Plaats en jaar van afronding cursus: Emailadres: …………………..

geeft zich op voor het Studium Generale 2019/2020 te Gouda.

Handtekening: