Rooster SG Gouda 2018-2019

CURSUS THEOLOGISCHE VORMING VAN GEMEENTELEDEN

Ook in het cursusjaar 2018/2019 zal er naast de lessen, die in het kader van de driejarige Cursus Theologische Vorming van Gemeenteleden worden gegeven, de gelegenheid worden geboden aan oud-cursisten die graag een vervolg willen hebben van de reguliere cursus. Wij hebben dat ‘Studium Generale’ genoemd, en verstaan daaronder een achttal lesmorgens, waarbij elke zaterdagmorgen aan één van de vakonderdelen van de cursus zal zijn gewijd. Elke docent neemt een hele morgen voor zijn rekening, waarop hij een afgerond onderwerp aan de orde stelt. De werkvorm zal niet alleen bestaan uit doceren, maar ook enige vorm van communicatie omvatten. Het thema van het komende cursusjaar is

De Prediking

De derdejaars-cursisten van het studiejaar 2017/2018 en de deelnemers van het Studium Generale van het afgelopen jaar ontvangen deze uitnodiging en hebben in principe voorrang bij de plaatsing, maar bij voldoende ruimte zijn ook andere oud-cursisten van harte welkom. Voor het komende seizoen is het programma als volgt:

Zaterdag 22 september 2018 – Oude Testament 

– dr. M. A. van den Berg – Hoe prediken wij Christus vanuit het Oude Testament?

Volgens Maarten Luther moeten we bij het Oude Testament overal letten op was Christum treibet;  Wie een moeilijke tekst als een te kraken noot tegen de rotssteen Christus werpt, zal ervaren dat hij open gaat.

Volgens Calvijn kan men ook wel eens te snel de lijn naar de vervulling in Christus trekken, en daarbij het eigen karakter van de Oudtestamentische openbaring onvoldoende recht doen. Boeiend is ook het boekje van Kohlbrugge Wozu das Alte Testament . Tegen de achtergrond van deze en andere stemmen proberen we ons te verdiepen in de vraag op welke wijze de Schriften van het Oude Verbond ons van Christus getuigen, zoals Hij dat Zelf heeft aangegeven in Lukas 24:44.

Zaterdag 27 oktober 2018 – Nieuwe Testament

– ds. J. Blom – Wat is de inhoud van de prediking in het Nieuwe Testament?

We luisteren naar de prediking door Jezus,  naar de opdracht, die Hij gaf en hoe de apostelen daaraan gestalte hebben gegeven.

Zaterdag 17 november 2018 – Dogmatiek

  drs. J. Westland – Prediking en dogma: harnas of leidraad?

Zaterdag12 januari 2019 – Oecumenica

– drs. C. Blenk – Prediking van zonde en genade in een ‘culture of shame’. 

Zaterdag 9 februari 2019 – Kerkgeschiedenis

  drs. H. Liefting – Ook preken zijn producten van hun tijd.

Ieder tijdvak wordt gestempeld door gedachten, visies, theologieën en filosofieën, die weer hun invloed op de predikers en hun prediking hebben.

Zo zien we dat de prediking van de kerkvaders verschilt van de prediking van de Middeleeuwse theologen. De Reformatoren grepen enerzijds weer terug naar de prediking van de kerkvaders, hoewel ze ook iets geheel eigens in hun prediking hadden. En de Nadere Reformatoren en Puriteinen legden ook weer eigen accenten. Preken uit de tijd daarna hebben ook een eigen specialiteit, maar door alle verdeeldheid ook een grote diversiteit. We willen dit mede aantonen aan de hand van enkele preken.

Zaterdag 9 maart 2019 – Ethiek

– ds. G. C. Bergshoeff – Zedenpreek of godsdienstoefening.
Velen verwachten van een preek een opsomming van ‘do’s and dont’s’, aanwijzingen wat je wel en niet mag doen. Dit neigt naar moralisme. De preek is zoveel meer dan dat, het gaat vooral ook om morele vorming. Een godsdienstoefening dus.

Zaterdag 6 april 2019 – Praktische Theologie

– ds. J.J. Verhaar – Hoe vind u dat er gepreekt moet worden?

Je kunt de vraag ook omkeren: “Hoe luister ik naar de preek?”

“Wat kan ik met de preek van maandag tot zaterdag?” Je kunt de vraag ook omkeren: “Wat doet de preek met mij?” Kardinale vraag: Wat wil de Heere met de verkondiging van Zijn Woord bij mij bereiken?

Vragen te over wanneer het gaat over de prediking! En natuurlijk gaat het zowel over inhoud als over communicatie.

Zaterdag 11mei 2019 – Evaluatie en afsluiting

– Gastdocent: dr. C.M.A van Ekris – Prediking en de participatie in profetische kracht

Prediking heeft niet alleen onderwijzende, priesterlijke, doxologische en missionaire dimensies, maar ook een profetisch aspect. In de liturgie worden vaak profetische teksten gelezen, de wetslezing en de Psalmen bevatten profetische aspecten, en wanneer wij in de epiclese bidden om de aanwezigheid van Christus en de kracht van de Geest, dan is dat niet zonder profetische betekenis. We beseffen het vaak niet, maar alleen al de aanduiding van de Schriftlezing en de prediking als ‘Woord van God’ is een concept afkomstig uit de profetische traditie. Daarnaast heeft met name de vroege Reformatie opnieuw de kracht van het lokaal-profetische geaccentueerd. In dit laatste college proberen we te benoemen wat we in onze huidige tijd met profetische prediking zouden kunnen bedoelen, en hoe dat prediker en gemeente kan stimuleren tot verwachting. Door fragmenten te bestuderen uit de recente preekgeschiedenis (van Bonhoeffer, Martin Luther King, Werner Krusche en ook enkele voorbeelden uit recente lokale voorbeelden), proberen we het begrip ‘profetische prediking’ voor onze eigen context te ontsluiten.

Zij, die de drie-jarige cursus hebben afgerond en het certificaat hebben verkregen worden tot het Studium Generale toegelaten. De cursusmorgens zijn zoals gebruikelijk van 9.30 tot 12.30 uur en worden ingedeeld naar de keuze van de docent. Per vakonderdeel wordt zo nodig voorbereidende leesstof verstrekt. Er wordt van de deelnemers verwacht, dat ze aan alle studiemorgens deelnemen. De vervolgcursus Gouda wordt gehouden in het gebouw van Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2, 2803 PD te Gouda. De kosten zijn € 115,00 per jaar. Echtparen betalen  € 175,00. Te betalen op rekeningnr. NL69 RABO 0121 347850 t.n.v. Stichting cursus TVG te Putten  onder vermelding van 1) naam 2) adres 3) studium generale te Gouda. Aanmelding dienst schriftelijk te geschieden uiterlijk 8 september a.s. door het onderstaande aanmeldingsstrookje te versturen of een email te verzenden naar de secretaresse Ineke Brugmans –Prins, bij voorkeur via email aan cursustvggouda@hotmail.com  .

Dr. M. A. van den Berg,  Cursusleider TVG Gouda

Naam: ………………………………..

        Postcode          

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoonnr.: . . . . . . . . . . . . . . .

Plaats en jaar van afronding cursus: Emailadres: …………………..

geeft zich op voor het Studium Generale 2018/2019 te Gouda.

Handtekening: